สาขาวิชาเคมี จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย”

สาขาวิชาเคมี จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย”

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัประถมศึกษาตอนปลาย” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

            สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านปฏิบัติการเคมี เรื่อง การสกัดคาเฟอิน และการหาสารพฤกษเคมี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 ถึง ชั้นปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนหนองจอกวิทยา อำเภอท่ายาง โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา อำเภอชะอำ และโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี