คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์”

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม
"การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์"

           วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

        สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นเมืองเพชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อนักศึกษาเกิดองค์ความรู้ สามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร และยังสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการมาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้ และเปิดช่องทางให้กับการสร้างสรรค์งานสกุลช่างเมืองเพชรให้คงอยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีต่อไป

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี