คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก

       นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่นและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาทั้งทางด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี