สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ.)

         วันที่ 27 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568 โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ตลอดจนอาจารย์และตัวแทนศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความทันสมัย สามารถการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถปรับตัว และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี