ศูนย์ภาษา จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียนให้แก่นักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียนให้แก่นักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66

            วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์ภาษา จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียนให้แก่นักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66 ซึ่งนักศึกษาจะต้องได้ผลรวมคะแนนการประเมินตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะผ่านโครงการ โดยประกอบด้วย คะแนนเข้ารับการทดสอบก่อนเรียน คะแนนการเข้าเรียน คะแนนแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและคะแนนเข้ารับการทดสอบหลังเรียน

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี