งานบริหารงานบุคคล นำบุคลากรสายวิชาการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

งานบริหารงานบุคคล นำบุคลากรสายวิชาการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

            วันที่ 29 มิถุนายน 2567 งานบริหารงานบุคคล นำโดยนางนภัสภรณ์ นามสละ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานบุคคล นำบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

           การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการเตรียมผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม นำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

         บุคลากรสายวิชาการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม การสร้างผลงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีการเขียนผลงานวิชาการ หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี