คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะ
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 7 และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สาขาวิชาเคมีได้จัดกิจกรรมเรื่อง “การใช้ UV-visible Spectorscopy” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ และอาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร

          สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” โดยอาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ เป็นวิทยาการ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร

          ขณะที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม 2 ฐาน ประกอบด้วย ฐานไฟฟ้าและฐานธรณีวิทยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล อาจารย์ ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ และอาจารย์ วริษา ปานเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี