คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567 โดยมีคณะผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อววันก่อนนี้ ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ในที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2567

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี