ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567

           การประชุมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยมุ่งเน้นศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น มีการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมตัวรองรับนโยบาย “อว. for EV” แผนพัฒนาระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

 

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี