กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราโชบาย

กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราโชบาย

           นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 16 สาขาวิชา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราโชบาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ที่จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราโชบาย เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะครูได้เป็นอย่างดี โดยคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จของบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต..พื้นฐานที่มั่นคง มีงานทำ..มีอาชีพ และพลเมืองดีมีวินัย โดยการดำเนินกิจกรรมนี้คาดหวังว่าจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปเป็นหลักในการใช้ชีวิต และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไปได้ในอนาคต

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี