ศูนย์การศึกษานานาชาติ ปฐมนิเทศนักศึกษาจีนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ศูนย์การศึกษานานาชาติ ปฐมนิเทศนักศึกษาจีนระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567

                 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

               สำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในปีนี้ ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 21 คน และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 26 คน ซึ่งการจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา ตลอดจนการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถดำเนินชีวิตและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี