คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมระชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสำงานคณะ คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการด้านต่าง ๆ และวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาด้านการศึกษา

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี