ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนา กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองสาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี