นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ศาสตร์
พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

                    วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายเบื้องต้น โดยมีอาจารย์สุทธิพงศ์ บุญพอ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา  

                  การเยี่ยมชมในครั้งนี้ นางสาวธนพร ถมเสาร นักบริหรงานทั่วไป นางนิรดา เอี่ยมอาษา นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำชมห้องสมุด และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี