มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพิ่มช่องทางศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก สกร. จัดทำหลักสูตรปริญญาตรีห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพิ่มช่องทางศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก สกร.
จัดทำหลักสูตรปริญญาตรีห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2568

                   วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ประจำจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าพบนายคมสัน สารแสน ผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการเรียนในรูปแบบการสะสมหน่วยกิต (เครดิตแบงค์) และการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

                 จากการพบปะในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ สกร.ประจำจังหวัดเพชรบุรี จะร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเครดิตแบงค์ โดยจัดกลุ่ม/หมวดวิชาที่สามารถเปิดสอนได้ การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์เฉพาะในช่วงโมงปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน

                ขณะที่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกอบอาชีพแล้ว เช่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการ จะมีการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีห้องเรียนพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงนามความร่วมมือ เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2568

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี