ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ลงวันที่ 25 ม.ค. 2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ

ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ลงวันที่ 25 ม.ค. 2559