ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

<<< ขอแบบสมัคร / เสนอชื่อ ได้ที่ >>>
งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หรือเว็บไซต์ www.pbru.ac.th