ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด ” แบบคำขอกู้ ”  ปีการศึกษา 2563

  • กลุ่มที่ 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย คือ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย  คลิก

  • กลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม คือ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ไม่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย  คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

loan2563