5. ด้านการบริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565
ด้านการบริหาร

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 370/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่  358/2565
    เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

6. คณะวิทยาการจัดการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 340/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

7. คณะวิทยาการจัดการ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 370/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 1/2565

10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

11. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 026/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

12. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 25/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

13. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 540/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

16. คณะครุศาสตร์ : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 713/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

17. คณะครุศาสตร์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564)

18. คณะครุศาสตร์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

19. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 1392/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

20. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565