1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564
ด้านการผลิตบัณฑิต

1. สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี :  สำนักงานอธิการบดี 

2. สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ใช้งานเว็บไซต์ PBRU LMS : สำนักงานอธิการบดี

3. สถิติการให้บริการยิมแบดมินตัน และรายได้ทีได้รับ ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 – 2 : สำนักงานอธิการบดี

4. สรุปการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

5. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ

6. รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-2

7. ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการเค้าเตอร์ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

8. สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวุฒิครุศาสตร์บัณฑิต