ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 : Walk in

สถิติการใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิติการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองนโยบายและแผน

สถิติผู้รับบริการชำระเงินหน้าเค้าเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี

สถิติผู้รับบริการหน่วยไปรษณีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566  สำนักงานอธิการบดี