คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การผลิตบัณฑิต

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเขียนผลงานทางวิชาการ
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้งาน MIS
5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเปิดและปิดหลักสูตร
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบรายงานผลการสอนออนไลน์

 

การวิจัย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การวิจัย

 

การบริการวิชาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริการวิชาการ

 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

การบริหารจัดการ

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน PBRU Google Apps for Education
2. PBRU Google Apps for Education
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีและการรายงานการเงิน
5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบ TOEIC
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ
9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การสอบสวนทางวินัย
10. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
11. มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
12. มาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหารพัสดุ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
14. คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15. คู่มือการประกันคุณภาพ