สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

        งานบริหารงานบุคคลขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการ เงื่อนไขการขอสวัสดิการ และ ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการ

รายละเอียด

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานบริหารงานบุคคล

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน