ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังมีรายนาม ต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผ่า อนันจิ๋ว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาวิณีย์ รักพานิชย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาฎ วงศ์สว่างศิริ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้