ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามคำสั่งฯ ที่ ๐๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ จึงประกาศฯ การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียด

ยื่นใบสมัครและเสนอชื่อสรรหา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOWNLOAD ประกาศฯและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | DOWNLOAD แบบประวัติผู้สมัคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน