ประกาศปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นกรณีพิเศษ

          เนื่องด้วยได้รับรายงานไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นการระบาดในรอบใหม่ ได้เดินทางมาเข้าเรียนและติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๔ วัน ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๖ – ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

          ในระหว่างนี้ขอให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำพาตัวเองไปติดเชื้อ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อย หอบ หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นกรณีพิเศษ