ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

          ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มสูงขึ้นและพบว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และป้องกัน ชะลอ หรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

          ๑. ให้ปิดสถานที่ทำการบางส่วนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ได้แก่ อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร ๑๔) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๒๓) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๑๗) และสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยทุกชนิด กรณีมีความจำเป็นต้องเปิดใช้อาคารดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบอาคารขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ฯ ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการเป็นรายกรณี

          ๒. การเรียนการสอนทุกประเภท ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online) เท่านั้น โดยให้คณบดีต้นสังกัดหรือผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

          ๓. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก (Work From Home) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันโรงเรียน/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้การให้บริการนักศึกษาหรือประชาชนเสียหาย เว้นแต่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยและรักษาความสะอาด รวมทั้งภารกิจอื่นที่จำเป็น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          ๔. ให้งดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาที่มีการชุมนุมบุคลากร นักศึกษา หรือประชาชนทุกประเภท กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้เสนอขออนุญาตพร้อมมาตรการป้องกันการติดเชื้อฯ ต่ออธิการบดีเป็นรายกรณี

          ๕. ให้บุคลากรทุกคนงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และงดจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

          ๖. ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเพชรบุรี รัฐบาล และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

          ๗. ให้คณะ สำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิต กำกับดูและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยอาจจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรตามความเหมาะสม

          ๘. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ

          บรรดาประกาศใด ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

640413measures_and_practices_for_preventing_COVID-19
640413measures_and_practices_for_preventing_COVID-19