ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

          เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจําปี 2563 (4 มกราคม 2564) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3 ข (หน้า 215)

          เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 (4 มกราคม 2564) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3 ข (หน้า 131-132)

เล่มที่ 1 (หน้า 215)

 • มหาวชิรมงกุฎ 1 ราย

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 2 ราย

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 9 ราย

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th

เล่มที่ 15/2 (หน้า 131 – 132)

 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 30 ราย

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

          เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจําปี 2563 (4 มกราคม 2564) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 3 ข (หน้า 72, 75-79)

เล่มที่ 14 (หน้า 72)

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 4 ราย

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 1 ราย

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E003_4/72_3.PDF 

เล่มที่ 14/22 (หน้า 75 – 79)

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 1 ราย

 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก  2 ราย

 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 49 ราย

 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 39 ราย

 • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 63 ราย

 • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 19 ราย

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E003_4/72_3.PDF