ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ดาวน์โหลดประกาศ

คลิก สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
(รับสมัครตั้ง 11 – 25 พฤษภาคม 2564)

เว็บไซต์ลงคะแนน

640506election_for_university_council_committee_from_full-time_faculty_members