การแก้ไขปัญหาการทุจริต

จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน

1. ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและการแสดงความคิดเห็น

2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ระบบ แนะนำ ติชม / ร้องเรียน / สายตรงอธิการบดี (E-Complaint : Phetchaburi Rajabhat University)

1.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ แนะนำ ติชม / ร้องเรียน / สายตรงอธิการบดี (E-Complaint : Phetchaburi Rajabhat University)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1.  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดส่งข้อมูลผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำทุกเดือน

1. รายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน