ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เว็บไซต์ลงคะแนน

640525ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงการเลือกสภาวิชาการ