ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ระบบเลือกตั้งออนไลน์

640705List_of_Candidates_for_Provident_Fund_Committee