ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

         ตามที่ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการฯ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ