ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

  1. อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม

  3. อาจารย์กรกรต เจริญผล

  4. อาจารย์ ดร.ราเชน คณะนา

     มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันพ้นตำแหน่งตามวาระของกรรมการชุดเดิม (ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567)

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ลงคะแนน

640608election-results-university-council-committees-form-full-time-faculty-members