รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ดำเนินการรายงานตัวออนไลน์ และส่งเอกสารรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 เข้าสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ PBRU LMS EDUCATION โดยศึกษารายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ได้ที่เอกสารแนบหมายเลข 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน