ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)


        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บัดนี้ มีผู้ส่งเอกสารรายงานตัวเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบเอกสารรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อ (เพิ่มเติม) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 เข้าสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ PBRU LMS EDUCATION โดยศึกษารายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ได้ที่เอกสารแนบหมายเลข 2 จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน