ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ระบบเลือกตั้งออนไลน์

640705List_of_eligible_voters_for_provident_fund_committee

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน