ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการฯ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจกและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบเพิ่มเติม

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ด้วยวิธีการออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (รอบเพิ่มเติม) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลผู้ได้คัดเลือกทำงาน-อว.-รอบพิเสษ