10 อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ Webometrics Ranking Web of Universities July 2021

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่เรียกว่า Ranking Web of Universities July 2021 Edition โดย Cybermetrics Lab ในสังกัดของ CSIC ซึ่งเป็นสภาวิจัยแห่งประเทศสเปน  ซึ่งมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดมากกว่า 31,000 แห่ง  โดยในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับ จำนวน 194 แห่ง  ซึ่งการจัดอันดับ Webometrics ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

              1. ด้าน Impact 50% คือ จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงก์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ข้อมูลจาก Ahrefs และ Majestic 

              2. ด้าน Openness 10% คือ จำนวนการ Citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar

              3. ด้าน Excellence 40% คือ จำนวนผลงานวิชาการและการอ้างอิงผลงาน ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scimago (ตั้งแต่ปี 2015-2019)

          ในรอบการจัดอันดับในรอบที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 (Current edition Universities: July 2021 Edition 2021.2.0 beta  https://webometrics.info/en/Asia/Thailand )  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอยู่ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยมีผลการได้รับจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีดังนี้

     • อันดับที่ 8 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (38 มหาวิทยาลัย)

     • อันดับที่ 43 ของประเทศไทย (194 มหาวิทยาลัย)

     • อันดับที่ 5,439 ของมหาวิทยาลัยโลก (มากกว่า 31,000 มหาวิทยาลัย)

          ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในความร่วมมือร่วมใจช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น

ดาวน์โหลด (July 2021 Edition 2021.2.0 beta)

webometrics ranking web of universities july 2021

          วันที่ 25 มิถุนายน 2564  Webometric.info มีการประกาศผลการจัดอันดับ Google Scholar รอบที่ 2 (July 2021 version 12.0 beta) https://webometrics.info/en/transparent มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 5 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังนี้

    • อันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (7 มหาวิทยาลัย)

    • อันดับที่ 26 ของประเทศไทย (38 มหาวิทยาลัย)

    • อันดับที่ 3,282 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก (4,233 มหาวิทยาลัย)