ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

          ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 036/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2554 ข้อ 10 คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯจึงประกาศฯ การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียด

สามารถยื่นใบสมัครและเสนอชื่อสรรหา ได้ระหว่างวันที่ 13 กันยายน  –  วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

DOWNLOAD ประกาศฯและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | DOWNLOAD แบบประวัติผู้สมัครและเสนอชื่อ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรฯ และคณะจัดการฯ (เซ็นต์แล้ว)