Google Scholar January 2022 จัดอันดับ “ม.ราชภัฏเพชรบุรี” อันดับ 2 และ Webometric อันดับ 10 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

          Webometric.info มีการประกาศผลการจัดอันดับ Google Scholar รอบที่ 1 January 2022 version 13.0.1 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ) https://webometrics.info/en/transparent มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 2 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังนี้

อันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (9 มหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 27 ของประเทศไทย (45 มหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 3,511 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก (4,753 มหาวิทยาลัย)

          การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอออนไลน์มากขึ้น

          สำหรับ Google Scholar นั้นเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่จะให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565  มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่เรียกว่า Ranking Web of Universities  โดย Cybermetrics Lab ในสังกัดของ CSIC ซึ่งเป็นสภาวิจัยแห่งประเทศสเปน  ซึ่งมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดมากกว่า 31,000 แห่ง  ซึ่งประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับ จำนวน 194 แห่ง โดยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  ซึ่งการจัดอันดับ Webometrics ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

              1. ด้าน Impact คือ จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงก์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ข้อมูลจาก Ahrefs และ Majestic  50%

              2. ด้าน Openness คือ จำนวนการ Citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10%

              3. ด้าน Excellence คือ จำนวนผลงานวิชากรและการอ้างอิงผลงาน ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scimago (ตั้งแต่ปี 2016-2020) 40%

          ในรอบการจัดอันดับในรอบที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 (Current edition Universities : January 2022 Edition 2022.1.0 beta

 https://webometrics.info/en/Asia/Thailand )  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอยู่ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ดังนี้

     • อันดับที่ 10 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (38 มหาวิทยาลัย)

     • อันดับที่ 51 ของประเทศไทย (194 มหาวิทยาลัย)

     • อันดับที่ 6,153 ของมหาวิทยาลัยโลก (มากกว่า 31,000 มหาวิทยาลัย)

          ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในความร่วมมือร่วมใจช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น

ดาวน์โหลด (Jan 2022 Edition 2022.1.0 beta)