Google Scholar January 2022 จัดอันดับ “ม.ราชภัฏเพชรบุรี” ที่ 2 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และWebometric อันดับ 10 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

          Webometric.info มีการประกาศผลการจัดอันดับ Google Scholar รอบที่ 1 January 2022 version 13.0.1 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ) https://webometrics.info/en/transparent มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 2 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังนี้

อันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (9 มหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 27 ของประเทศไทย (45 มหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 3,511 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก (4,753 มหาวิทยาลัย)

          การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอออนไลน์มากขึ้น

          สำหรับ Google Scholar นั้นเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่จะให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ