ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทนคนเดิมที่ลาออก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทนคนเดิมที่ลาออก

           ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามคําสั่ง สภามหาวิทยาลัย ที่ 007/2564 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           อาศัยอํานาจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ จึงประกาศฯ เรื่อง การสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทนคนเดิมที่ขอลาออก ดังนี้ ดังรายละเอียด

DOWNLOAD ประกาศฯและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | DOWNLOAD ใบสมัครฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมนุษย์ฯ 2565