ประกาศเรื่องการฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕


              ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดรายละเอียดการรับรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://pbru.ac.th/parinya/

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕