ประกาศเรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒


              ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดรายละเอียดการเข้ารับการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://pbru.ac.th/parinya/

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

ประกาศเรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒