ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งการรับสมัครเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทโควตา (เรียนดี ความสามารถพิเศษ) ประเภทสอบคัดเลือก ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครจากกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566