ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566


             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 อนุมัติแผน รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 อาศัยอำนาจตามมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา (เรียนดี และความสามารถพิเศษ) โครงการต่าง ๆ และประเภทรับตรงอิสระ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร กำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และ เข้าไปสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน