เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง

          ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ว่างลง  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงประกาศให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งฯ ดังกล่าวไม่เกินหน่วยงานละ 2 รายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ ห้องกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ภาษา ชั้น 3 โดยวิธีการใส่ซองและปิดผนึกให้เรียบร้อย