ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทนคนเดิมที่ลาออก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ส่งผลให้ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่างลง อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาศัยอำนาจตามข้อ 6 และ ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2554 จึงประกาศการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                     DOWNLOAD ประกาศฯ | DOWNLOAD เอกสารประกอบการสมัคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ฯ 2567