ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


       

           อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอาศัยอำนาจตามข้อ 6 และ ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 จึงประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม