แผนปฏิบัติราชการ : ปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย / รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส , รายปี