กำหนดการนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 1/2567

กำหนดการนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567


         

กำหนดการนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

🟢วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567       รายงานตัวเข้าหอพักภายในของมหาวิทยาลัยฯ

🟡วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567   รายงานตัวนักศึกษาใหม่/ประชุมผู้ปกครอง

🟢วันที่ 17-20 มิถุนายน 2567   กิจกรรมปฐมนิเทศระดับคณะ/ปรับพื้นฐาน

🟡วันที่ 21 มิถุนายน 2567         สอบ Pre-test

🟢วันที่ 24 มิถุนายน 2567         กิจกรรมปฐมนิเทศวิชาการ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

🟡วันที่ 25 มิถุนายน 2567         กิจกรรมพบหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

🟢วันที่ 26-28 มิถุนายน 2567   กิจกรรมปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษา

🟡วันที่ 1 กรกฎาคม 2567          เปิดภาคเรียนที่ 1/2567